Saturday, August 29, 2020

Bukan sahaja pemandu mabuk, tetapi juga majikan dan pemilik tempat kerja yang melanggar undang-undang yang berkesudahan dengan kematian perlu perlukan perundangan keras(deteren).

 

BWI-MALAYSIAN LIAISON COUNCIL (BWI-MLC)

MEDIA STATEMENT (Terjemahan Bahasa Malaysia)

27 AUGUST 2020

 
 

Bukan sahaja pemandu mabuk, tetapi juga majikan dan pemilik tempat kerja yang melanggar undang-undang  yang berkesudahan dengan  kematian perlu perlukan perundangan keras(deteren).

54 terbunuh oleh pemandu mabuk,611 terbunuh dalam kemalangan tempat kerja pada tahun 2018.

 

Kerajaan Malaysia telah baru membentangkan pindaan melalui Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2020 di Parlimen untuk membenarkan hukuman lebih keras untuk kesalahan memandu dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kematiaan. Rang undang-undang ini telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 26 Ogos 2020.  

Perundangan serupa dengan penalti keras(deteren) diperlukan untuk mengurangkan atau menghapuskan kematian di tempat kerja yang berlaku akibat pengingkaran undang-undang, termasuk perundangan tanggungjawab pihak majikan, kontraktor, pemilik tempat kerja dan pegawai mereka untuk memastikan tempat kerja yang selamat.

Berlainan daripada kesalahan memandu dalam keadaan mabuk, di mana yang orang yang bersalah boleh dikatakan tidak mempunyai keupayaan mental untuk menjadikan tindakan mereka  disengajakan, ketidakpatuhan keperluan keselamatan dan kesihatan adalah keputusan yang diambil oleh pihak majikan, kontraktor, pemilik tempat kerja, dan pegawai mereka sebaliknya adalah tindakan sengaja bukan keputusan dibuat dalam apa-apa keadaan mabuk. Mereka membuat keputusan dengan fikiran jelas, dengan kesedaran atau pengetahuan bahawa kegagalan mereka  mematuhi obligasi undang-undang, mungkin boleh menyebabkan kematiaan atau kecederaan kepada pekerja.

54 Terbunuh Oleh Pemandu Mabuk di 2018, 578 Terbunuh dalam Kejadian Tempat Kerja.

Menurut laporan keselamatan jalan raya global keluaran Pertubuhan Kesihatan Sedunia/ World Health Organisation(WHO) pada Disember 2018, kurang daripada 1% kematian yang berkaitan dengan trafik di Malaysia ada kaitan dengan mabuk alkohol. Pihak polis juga melaporkan bahawa pada 2018, hanya terdapat 54 kematiaan yang berpunca daripada pemandu mabuk.(FMT, 2/8/2020)

Pada tahun 2019, menurut Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 578 pekerja mati-, iaitu  2 orang sehari. Dalam sektor pembinaan sahaja, 144 pekerja terbunuh pada tahun tersebut. Kadar Kemalangaan Maut (Fatal Accident Rate) Malaysia dalam sektor pembinaan adalah 10 kali lebih teruk berbanding dengan United Kingdom. (New Straits Times, 15/2/2020)

Untuk tempoh Januari sehingga March 2020, dilaporkan bahawa  16,908 perkerja yang telah terbunuh atau cedera hilang upaya akibat kemalangan di tempat kerja. Untuk sektor pembinaan sahaja, 39 lelaki dan 2 perempuan telah terbunuh, sementara 1,183 lelaki dan 375 perempuan telah mengalami kecederaan hilang upaya dalam tempoh yang sama.

Statistik ini menunjukan bahawa undang-undang keselamatan dan kesihatan perlu diberikan keutamaan, terutamanya dengan bilangan kematiaan dan kecederaan yang tinggi di tempat kerja. Sebilangan besar adalah berpunca daripada penginkaran  perundangan, di mana jika dipatuhi pasti secara mendadak mengurangkan bilangan kematiaan dan kecederaan perkerja.  

Hukuman Keras(Deteren) Untuk Memastikan Pekerja Tidak Terbunuh

Dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994/Occupational Safety and Health Act 1994(OSHA 1994), pada masa ini, penalti maksimum yang boleh dikenakan adalah denda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit(RM20,000) atau hukuman penjara untuk tempoh tidak melebihi 2 tahun atau keduanya.Tiada peningkatan hukuman dalam OSHA 1994, sekiranya pengingkaran undang-undang menyebabkan pekerja mati, hilang upaya atau cedera lain. Ini bermakna hukuman sama untuk ketidakpatuhan perundangan yang dikesan semasa pemeriksaan biasa, dan juga apabila ketidakpatuhan perundangan menyebabkan pekerja terbunuh atau cedera.

Secara bandingan, untuk jenayah memandu dalam keadaan mabuk, hukuman penjara semasa  mereka yang disabitkan memandu di bawah pengaruh arak/dadah yang menyebabkan kematian adalah penjara untuk tempuh tiga(3) ke sepuluh(10 tahun) dan denda antara RM 8,000 dan RM20,000. Pindaan baru bakal meningkatkan hukuman ini menjadi daripada 10 sehingga 15 tahun penjara, dan denda diantara RM 50,000 dan RM 100,000 untuk kesalahan pertama, bila disabitkan kesalahan.

Pergantungan Lesen/ Permit ‘Black-listing’

Di bawah pindaan baru ini, orang yang disabitkan bersalah untuk kesalahan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian juga akan hilang kelayakan untuk memegang or memperoleh lesen memandu untuk tempoh tidak kurang daripada sepuluh tahun daripada tarikh disabitkan bersalah, dan dalam situasi kesabitan kedua, atau seterusnya, akan hilang kelayakan untuk tempoh dua puluh tahun daripada tarikh sabitan.

Di bawah OSHA 1995, tiada sebarang ‘blacklisting’, sistem mata demerit, dan/atau pergantungan lesen untuk pemilik tempat kerja, kontraktor, majikan dan pegawai mereka, walaupun selepas mereka telah didapati bersalah melanggar undang-undang yang menyebabkan kematian perkerja.  

Oleh sebab itu, kami menyeru kepada kerajaan Malaysia untuk meggubal undang-undang yang lebih tegas, dengan hukuman keras(deteren) demi menyelamatkan nyawa pekerja, nyawa yang terhilang akibat daripada pengingkara perundangan keselamatan dan kesihatan tempat kerja.

Kerajaan harus mengurangkan kejadian kematian di tempat kerja,sama seperti mereka kini cuba mengurangkan kematian yang berlaku disebabkan pemandu mabuk.  

 

 Apolinar Tolentino
Regional Representative
BWI

Nor Azlan Yaacob
BWI-MLC Representative
General Secretary, Timber Employees Union Peninsular Malaysia (TEUPM)

Alias Yaakob
President, Union of Employees in the Construction Industry (UECI)

 

 

 

Building and Wood Workers’ International (BWI) merupakan Federasi Kesatuan Global, yang diiktiraf oleh International Labour Organisation (ILO) yang mewakili pekerja dan kesatuan sekerja dalam sektor pembinaan, bahan binaan, perkayuan dan sektor-sektor lain yang berkaitan. BWI-Malaysian Liaison Council (BWI-MLC) merupakan ahli gabungan BWI di Malaysia yang terdiri daripada sembilan kesatuan sekerja, termasuk Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Industri Binaan (Union of Employees in the Construction Industry, UECI), yang merupakan kesatuan sekerja kebangsaan mewakili pekerja-pekerja dalam sektor pembinaan di Malaysia.

 

 

54 killed by drunk drivers, 611 killed in workplace -Law-breaking employers and workplace owners, not just drunk drivers, who cause deaths needs deterrent laws and punishment.

 

BWI-MALAYSIAN LIAISON COUNCIL (BWI-MLC)

MEDIA STATEMENT

27 AUGUST 2020

 
 

Law-breaking employers and workplace owners, not just drunk drivers, who cause deaths needs deterrent laws and punishment.

54 killed by drunk drivers, 611 killed in workplace accidents in 2018

Malaysian government has recently tabled amendments, vide the Road Transport (Amendment) Bill 2020, in the Parliament to provide for more deterrent sentences for the offence of drunk driving or driving when intoxicated that resulted in death. This Bill has been passed on the 26th of August 2020.

Similar laws with deterrent penalties are needed to reduce or eliminate deaths at workplaces that occurred by reason of breach of laws, especially occupational safety and health obligations by employers, contractors, workplace owners and their officers.

Unlike drunk driving, where the guilty may not have the mental capacity to prove the act was intentional, non-compliance of safety and health requirements are decisions usually made by completely sober employers, contractors, workplace owners and/or their officers. They have the ability to make reasonable decisions with clear minds with the knowledge that their failures in complying with the necessary legal obligations can cause death or injury to workers.

54 Killed By Drunk Drivers In 2018, 578 Killed In Workplace Incidents

Less than 1% of traffic related deaths in Malaysia are linked to alcohol, according to a World Health Organization global road safety report from December 2018. Police reported that in 2018, there were only 54 deaths caused by intoxicated drivers. (FMT, 2/8/2020)

In 2019, according to the Department of Occupational Safety and Health, 578 workers died – at least 2 per day. 144 workers in the construction sector were killed. Malaysia’s Fatal Accident Rate (FAR) in the construction sector was not only 10 times worse than that of the United Kingdom (New Straits Times, 15/2/2020)

From the period of January until March 2020, it is reported that there 16,908 workers that have been killed or disabled by reason of workplace accidents. For the construction sector alone, 39 men and 2 women were killed, whilst 1,183 men and 375 women suffered injuries resulting in disabilities in this same period.

The statistics clearly show that laws relating to workplace safety and health must be a priority considering the high number of deaths and injury at workplace. A majority of them are due to breaches of law, which if complied with will significantly reduce potential death and injury to workers.

 

 

 Deterrent Sentences To Keep Workers From Being Killed

In the Occupational Safety and Health Act 1994(OSHA 1994), currently the maximum penalty provided for is a fine not exceeding twenty thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both. There is no increased penalty in OSHA 1994, if the breach of law results in workers dying, disabled and/or injured. It is the same penalty for non-compliance discovered during normal inspection, and even when non-compliance resulted in workers being killed or injured.

Comparatively, for drunk driving, the current jail sentence for those convicted of driving under the influence to the extent of causing death is between three and 10 years of imprisonment and a fine between RM8,000 and RM20,000, upon conviction. The new amendments seek to increase this to between 10 and 15 years imprisonment, and a fine to between RM50,000 and RM100,000 for first offence, upon conviction.

‘Black-listing’, License/permit Suspensions

Under the new amendments, a person convicted for drunk driving that caused death will also be disqualified  from  holding  or  obtaining  a  driving  license  for  a  period  of  not  less  than  ten  years  from  the date of the conviction and, in the case of a second or subsequent conviction, be disqualified for a period of  twenty  years  from  the  date  of  the  conviction.

Under the OSHA 1994, there is currently no such ‘blacklisting’, demerit points and/or permit suspensions for workplace owners, contractors and/or employers and their officers even after they are found guilty of breaking laws that resulted in the death to workers.

Therefore, we call on the Malaysian government to also now enact stricter laws with deterrent punishment to save lives of workers, lives lost caused by non-compliance of workplace occupational safety and health laws.

Government must reduce workplace deaths, just as it is trying to reduce deaths caused by drunk drivers.

 

Apolinar Tolentino                                                  

Regional Representative                           

BWI                                                                

 

Nor Azlan Yaacob

BWI-MLC Representative

General Secretary, Timber Employees Union Peninsular Malaysia (TEUPM)

 

Alias Yaakob

President, Union of Employees in the Construction Industry (UECI)

 

 

Building and Wood Worker & International (BWI) is the Global Union Federation, which is recognized by the International Labour Organisation and also Malaysia, as representing workers and unions in Building, Building Materials, Wood, Forestry and Allied sectors. BWI-Malaysian Liaison Council (BWI-MLC) is made up of our Malaysian member Unions, including the Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Industri Binaan (Union of Employees in the Construction Industry, UECI), being the national union responsible for all workers in the construction industry/sector in Malaysia.